Regulamin Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1 Regulamin „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady realizacji programu dotyczącego wyboru i realizacji zadań zgłaszanych do Budżetu Miasta Konina przez mieszkańców. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Budżecie Obywatelskim – rozumie się przez to kwoty określone Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie realizacji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego,
b) Mieszkańcach – rozumie się przez to osoby przebywające w Koninie w związku z wykonywaniem pracy, edukacją lub zamieszkaniem,
c) Wniosku – rozumie się przez to propozycję zadania budżetowego, złożoną w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na formularzu pt.: „Wniosek do budżetu Miasta Konina w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”,
d) Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę, która złożyła podpis pod złożonym „Wnioskiem do budżetu Miasta Konina w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”,
e) Polityki miejskie – rozumie się przez to wszystko, co dotyczy: Kształtowania przestrzeni, Partycypacji publicznej, Transportu i mobilności miejskiej, Niskoemisyjności i efektywności energetycznej, Rewitalizacji, Polityki inwestycyjnej, Rozwoju gospodarczego, Ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu, Demografii, Zarządzania obszarami miejskimi.
f) Urzędzie Miejskim – rozumie się przez to Urząd Miejski w Koninie,
g) Wydziale – rozumie się przez to komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Koninie oraz jednostkę organizacyjną Miasta,
h) Centrum Organizacji Pozarządowych – rozumie się przez to Koordynatora KBO.

ROZDZIAŁ II Zasady zgłaszania wniosków

§ 2 Wniosek do „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” złożyć może każdy mieszkaniec mający ukończone 16 lat. Wniosek jest dokumentem w formie papierowej składanym na odpowiednim formularzu (Załącznik nr 1) do Regulaminu „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” dostępnym na stronie www.konin.pl oraz www.kbo.konin.pl. Wniosek bez wszelkich danych osobowych, jest dostępny na stronie internetowej www.kbo.konin.pl w zakładce „Regulamin KBO / Formularze”. Wniosek musi być wypełniony w języku polskim. Wniosek musi zawierać niezbędne dane w rubrykach, które są opisane: „Wypełnia wnioskodawca”. Wnioski zakładające realizację wizji artystycznej autora, wymagają przedstawienia propozycji w formie załącznika.

§ 3 Wnioski mogą być składane w terminie od 1 do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego mają dotyczyć. O terminie złożenia Wniosków decyduje data wpływu do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego. Dotyczy to również Wniosków doręczonych za pośrednictwem operatora pocztowego. Urząd potwierdza złożenie takiego wniosku. Jeśli ostatni dzień miesiąca wypadnie w dniu wolnym od pracy, Urząd zorganizuje specjalny dyżur. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wnioskowi zostanie nadany numer porządkowy, stosowany wyłącznie podczas formalno-prawnej weryfikacji wykonalności wniosku.\

ROZDZIAŁ III Tryb i zasady weryfikacji wykonalności zgłoszonych wniosków

§ 4 Prezydent Miasta Konina zarządzeniem powołuje Zespół Koordynująco-Monitorujący, pod przewodnictwem Sekretarza Miasta. Zadaniem zespołu jest rozdzielenie wniosków na poszczególne wydziały oraz monitoring postępowania z wnioskami w Urzędzie. Członkami Zespołu Koordynująco-Monitorującego są: czterej przedstawiciele Urzędu Miejskiego, po jednym radnym z każdego klubu, reprezentowanego w Radzie Miasta Konina, dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych, wskazani przez organizacje pozarządowe za pośrednictwem Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wnioski złożone zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale II podlegają formalno-prawnej weryfikacji wykonalności w Urzędzie Miejskim. Każdy wniosek do „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” będzie miał założoną „Kartę analizy wniosku” (Załącznik nr 2 do Regulaminu „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”). Jeśli wniosek wymaga opinii kilku wydziałów Urzędu Miejskiego, Przewodniczący Zespołu Koordynująco-Monitorującego wyznacza lidera spośród kierowników tych wydziałów. Informacja taka znajduje się w „Karcie analizy wniosku”. Sekretarz Zespołu Koordynująco-Monitorującego, którym jest Pracownik Koordynatora KBO, prowadzi rejestr wniosków i odpowiada za zamieszczenie pełnego ich wykazu na stronie internetowej www.kbo.konin.pl w zakładce „Projekty”. Wnioski przekazywane są przez Przewodniczącego Zespołu Koordynująco-Monitorującego wraz z „Kartą analizy wniosku” do odpowiednich wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego, zgodnie z ich kompetencjami. Po sprawdzeniu kompletności i poprawności wniosku, na etapie weryfikacji formalno-prawnej, zanim wniosek zostanie skierowany do właściwego wydziału UM, w przypadku wątpliwości, sekretarz Zespołu Koordynująco-Monitorującego kontaktuje się z autorem/autorami wniosku, w celu uzgodnienia zakresu ewentualnej korekty. Na etapie formalno-prawnej weryfikacji wykonalności istnieje możliwość korekty wniosku. Korekta może być dokonana z inicjatywy wnioskodawcy lub za jego zgodą, na podstawie propozycji z wydziału merytorycznego. Wydział lub wnioskodawca mogą uzupełnić wniosek o dodatkowe materiały w formacie niezbędnym do dalszej korekty. Wszystkie korekty muszą być potwierdzone czytelnym podpisem Wnioskodawcy oraz pracownika danego wydziału. Wniosek podczas weryfikacji formalno-prawnej we właściwym wydziale UM może być korygowany przez wydział tylko w uzgodnieniu z Wnioskodawcą. Wymagana jest wówczas pisemna zgoda Wnioskodawcy w „Karcie analizy wniosku”. Wydział, jeśli jest to konieczne, musi informować Wnioskodawcę, że brak jego zgody będzie podstawą dla odrzucenia wniosku. Wszystkie korekty muszą być potwierdzone czytelnym podpisem Wnioskodawcy oraz pracownika danego wydziału. Jeżeli, w wyniku weryfikacji formalno-prawnej we właściwym wydziale UM okaże się konieczna, dla realizacji przez UM zwycięskiego wniosku, zmiana jego nazwy, Wydział dokonuje takiego zapisu w „Karcie analizy wniosku”. Nowa nazwa może zostać wykorzystana wyłącznie do celów technicznych (wewnętrznie przez UM). Wydział w „Karcie analizy wniosku” jest zobowiązany wpisać klasyfikację budżetową zadania. Wnioski, po rozpatrzeniu przez odpowiednie wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego, zwracane są do Zespołu Koordynująco-Monitorującego wraz z formularzami „Karty analizy wniosku”. Właściwe wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego dokonują oceny wniosków w ciągu 60 dni od dnia złożenia wraz z ewentualną korektą. Wnioski w formie papierowej i elektronicznej (poprzez Lotus) wracają z wydziałów merytorycznych do Centrum Organizacji Pozarządowych (COP).

§ 5 Wniosek może zostać rozpatrzony pozytywnie w przypadku, gdy:
a) nie narusza prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) zawiera się w kompetencjach miasta na prawach powiatu,
c) obejmuje i nie narusza polityk miejskich,
d) jego szacunkowy koszt realizacji nie przekracza: wnioski małe do wartości 99.999,99 zł / wnioski duże od 100.000,00 zł do wartości 1.000.000,00 zł. Wynika to z podziału puli dwóch milionów złotych, przeznaczonej na wnioski duże i małe w proporcji: małe 50% duże 50%,
e) okres realizacji zadania nie przekracza roku kalendarzowego,
f) nie koliduje z zadaniami już rozpoczętymi przez Miasto Konin,
g) nie dotyczy wyłącznie opracowania dokumentacji projektowej,
h) rezultaty projektu realizowanego w ramach KBO są ogólnodostępne dla mieszkańców. Jeśli wymagana jest opinia organów zewnętrznych, właściwy wydział musi zadbać o wystąpienie o takową. Wszystkie wnioski podlegają weryfikacji przez właściwe wydziały merytoryczne, w szczególności pod względem kryteriów określonych w ust. 1. Wyniki weryfikacji wpisywane są w „Karcie analizy wniosku”. W przypadku negatywnie rozpatrzonego wniosku wydział zobligowany jest przesłać wnioskodawcy pisemne uzasadnienie, zawierające się w „Karcie analizy wniosku”. Wnioskodawca ma prawo odwołania od weryfikacji negatywnej wniosku w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Odwołanie rozpatruje Zespół Koordynująco-Monitorujący, który dokonuje jego analizy w uzgodnieniu z Kierownikiem właściwego wydziału merytorycznego Urzędu Miejskiego. Wnioskodawca może być uczestnikiem takiej analizy na zwołanym w tym celu spotkaniu. Wnioskodawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu rozpatrzenia jego odwołania. Decyzja Zespołu Koordynująco-Monitorującego jest ostateczna, co oznacza, że zamyka wnioskodawcy dalszą drogę działania w danym roku budżetowym. Po zakończeniu procedury odwoławczej Zespół Koordynująco-Monitorujący nadaje wnioskom rozpatrzonym pozytywnie ostateczną numerację, zgodną z kolejnością ich złożenia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.kbo.konin.pl w zakładce „Głosowanie”. Zespół Koordynująco – Monitorujący przekazuje pisemną informację do Wnioskodawcy o przyjęciu wniosku i nadaniu mu ostatecznej numeracji.

ROZDZIAŁ IV Głosowanie nad wnioskami

§ 6 W celu przeprowadzenia głosowania nad wnioskami mieszkańców drukowane są Karty do głosowania. Karta do głosowania powinna być drukowana dwustronnie na arkuszu formatu A4, opatrzona pieczęcią Konińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz nagłówkiem informującym o zasadach głosowania. Karty do głosowania drukowane są w ilości zabezpieczającej prawo do oddania głosu każdemu mieszkańcowi. Głosowanie odbywa się osobiście w lokalu wyborczym lub elektroniczne poprzez stronę www.kbo.konin.pl Wzór Karty do głosowania określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.
§ 7 W celu przeprowadzenia głosowania powoływana jest, co roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina Miejska Komisja Wyborcza, w skład której wchodzi:
a) dwóch przedstawicieli Urzędu Miejskiego;
b) dwóch radnych Miasta Konina;
c) trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych wytypowanych przez Konińską Radę Działalności Pożytku Publicznego (z wyłączeniem pracowników Urzędu Miejskiego, Radnych Rady Miasta Konina i członków Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego).
Tryb i zasady działania Miejskiej Komisji Wyborczej ustala się w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Konina. Miejska Komisja Wyborcza wybiera Przewodniczącego spośród swoich członków. Uregulowania dotyczące prac komisji ustala Miejska Komisja Wyborcza, która podaje wszelkie regulacje do wiadomości publicznej poprzez strony www.konin.pl oraz www.kbo.konin.pl W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się od 4 do 10 Punktów Wyborczych w granicach administracyjnych Miasta Konina. Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego zajmuje się wyborem członków Punktów Wyborczych na podstawie zgłoszeń mieszkańców. Miejska Komisja Wyborcza zatwierdza listę członków Lokalnych Punktów Wyborczych. Udział w pracach Miejskiej Komisji Wyborczej i Lokalnych Punktach Wyborczych jest bezpłatny.

§ 8 Głosowanie elektroniczne rozpoczyna się corocznie 1 września i trwa do zakończenia głosowania w lokalach wyborczych. Głosowanie w lokalu wyborczym odbywa się w drugą niedzielę września, w godzinach od 9:00 do 18:00. Lokale wyborcze ustanawia się w obiektach należących do Miasta Konina. Wyniki głosowania ogłaszane są przez Miejską Komisję Wyborczą w terminie 14 dni od zakończenia głosowania. Szczegółowe wyniki głosowania na każdy z wniosków oraz lista wybranych wniosków zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.kbo.konin.pl w zakładce „Wyniki”. Przewodniczący Lokalnych Punktów Wyborczych ogłaszają wyniki głosowania w Punktach Wyborczych.

§ 9 Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy mający w dniu głosowania (elektronicznie – w dniu przesłania karty do głosowania) ukończony 16 rok życia. Za ważnie oddany głos uznaje się zaznaczenie na Karcie do głosowania maksymalnie 3 wniosków z każdej grupy (małych i dużych zadań); łącznie nie więcej niż 6 wniosków. Dopuszcza się zaznaczenie mniejszej ilości wniosków w ramach każdej z grup. W przypadku zaznaczenia większej ilości wniosków głos uznaje się za nieważny. W celu zabezpieczenia przed wielokrotnym oddaniem głosu przez tę samą osobę, każde wydanie Karty do głosowania potwierdzane jest wpisaniem numeru PESEL mieszkańca do bazy danych. Oddanie głosu elektronicznie blokuje wydanie karty do głosowania. Oddanie głosu w lokalu wyborczym uniemożliwia oddanie głosu poprzez Internet.

§ 10 Jako wybrane wnioski uznaje się zadania, które uzyskały największą ilość głosów w ramach grup wniosków: małych – nie więcej niż 50% całkowitej kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski w danym roku budżetowym, dużych – nie więcej niż 50% całkowitej kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski w danym roku budżetowym. Jeżeli dwa lub więcej wniosków uzyska tę samą ilości głosów, o kolejności na liście do realizacji decyduje losowanie, przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą.

ROZDZIAŁ V Realizacja wniosków

§ 11 Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników głosowania Miejska Komisja Wyborcza przekazuje wybrane do realizacji wnioski, wraz z kwotami, Prezydentowi Miasta Konina w celu ujęcia w projekcie Budżetu Miasta Konina. Po ogłoszeniu wyników wydziały zaangażowane w realizację, otrzymują wykaz zwycięskich wniosków do ujęcia w projekcie planu finansowego na przyszły rok budżetowy. Jeśli nastąpiła zmiana nazwy wniosku do planowania należy przyjąć nazwę proponowaną przez wydział dokonujący oceny formalno – prawnej, zgodnie z „Kartą analizy wniosku”. Kontrolę zadań oraz opiekę nad inwestycjami (zadaniami) przejmuje właściwy wydział merytoryczny np. sprzątanie, zamieszczenie regulaminu, konserwacja bieżąca itp. Na ten cel zabezpiecza środki w ramach swojego budżetu.

§ 12 Radni Miasta Konina, zatwierdzając Budżet Miasta Konina zgodnie z procedurą jego uchwalania, zobligowani są przyjąć wszystkie wybrane przez mieszkańców wnioski. Jeśli zajdzie sytuacja opisana w § 13 pkt 3, propozycje zgłoszone przez Prezydenta Miasta Konina zostaną poddane pod głosowanie radnych.

§ 13 Prezydent Miasta Konina wraz z Radą Miasta może podjąć decyzję o zwiększeniu kwoty na realizację wybranych zadań w przypadku, gdy realna suma realizacji zadań przekracza założoną dla Budżetu Obywatelskiego kwotę na dany rok budżetowy. W przypadku, gdy realna suma realizacji zadań przekracza założoną dla Budżetu Obywatelskiego kwotę na dany rok budżetowy i nie ma możliwości finansowych na jej zwiększenie zadanie/a, które uzyskało/y najmniejszą ilość głosów mieszkańców jest/są wykreślane z realizacji. W przypadku, kiedy w ramach grup wniosków (małe oraz duże) pozostaną wolne środki finansowe, Prezydent Miasta Konina przedkłada Radzie Miasta propozycje uzupełnienia grup wniosków o wnioski niewybrane, mające największą liczbę głosów pod warunkiem, że mieszczą się w puli przyznanych środków finansowych.

ROZDZIAŁ VI Kampania informacyjna i edukacyjna

§ 14 Elementem realizacji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego jest kampania informacyjna i edukacyjna wśród mieszkańców. Prezydent Miasta Konina może zlecić działania informacyjne i promocyjne podmiotom zewnętrznym. Składowe kampanii informacyjnej i edukacyjnej:
a) wyjaśnianie mieszkańcom, czym jest budżet obywatelski i zachęcanie do składania własnych wniosków,
b) prezentacja i promocja „Wniosków do budżetu Miasta Konina w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” i zachęcanie do wzięcia udziału w jednej z form głosowania,
c) rozpowszechnianie informacji o przebiegu głosowania i jego wynikach. Kampania informacyjna i edukacyjna powinna być przeprowadzana z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji, by dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców. Kampania informacyjna i edukacyjna powinna promować ideę budżetu obywatelskiego oraz promować stronę internetową www.kbo.konin.pl oraz będącą jej składową, stronę www.pomysl.konin.pl Kampania informacyjna trwa od marca do listopada każdego roku. Elementem kampanii informacyjno – edukacyjnej jest zamieszczanie logo KBO na zrealizowanych zadaniach tam, gdzie jest to możliwe (wzór logo zamieszczono w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu).

ROZDZIAŁ VII Monitoring Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

§ 15 Konsultacje dotyczące Konińskiego Budżetu Obywatelskiego mają charakter procesu cyklicznego i powtarzalnego w kolejnych latach. Realizacja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego podlega monitoringowi. Realizacja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego podlega monitorowaniu przez Zespół Koordynująco-Monitorujący.

ROZDZIAŁ VIII Ewaluacja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

§ 16 Realizacja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego podlega corocznej ewaluacji. Wyniki ewaluacji powinny być wykorzystywane do wprowadzania zmian, które mają na celu doskonalenie procesu realizacji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Ewaluację prowadzi Zespół Koordynująco-Monitorujący, który może zostać poszerzony o ekspertów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>