FAQ

Strona w budowie

Po co wprowadzać budżet obywatelski?
Budżet obywatelski wprowadza się przede wszystkim w celu rozwijania demokracji bezpośredniej i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. Główne korzyści odczuwane są przez obywateli, którzy mają większy udział w tym, jak zarządzane jest ich miasto. Aby osiągnąć te cele, ważne jest jednak, aby wprowadzać budżet obywatelski zgodnie z najlepszymi modelami. Na podstawie udanych projektów tego typu na świecie i w Polsce uważa się, że przynosi następujące korzyści:
• zwiększenie kontroli obywateli/ek nad wydatkami miejskimi
• zwiększenie przejrzystości procesów decyzyjnych w mieście
• zmniejszenie korupcji
• możliwość wybrania priorytetów w polityce miejskiej, które realnie odzwierciedlają potrzeby mieszkańców
• zwiększenie zainteresowania obywateli tym, co dzieje się w mieście oraz wzrost poczucia współodpowiedzialności za jego rozwój
• rozwój dialogu pomiędzy różnymi grupami w mieście, szczególnie z tymi, które w Polsce traktuje się z dużą nieufnością
• większe zrozumienie wśród obywateli odnośnie procesów i ograniczeń budżetowych
• wzrost poczucia solidarności i wspólnotowości wśród mieszkańców
• poprawa jakości życia w biedniejszych rejonach miast
• rządzący miastem ponoszą większą odpowiedzialność za swoje decyzje finansowe
• zwiększa się poziom zaufania pomiędzy obywatelami a samorządem
• rozwój demokracji bezpośredniej i społeczeństwa obywatelskiego
Jakie warunki powinny być spełnione, aby wprowadzić budżet obywatelski?

1. Wola polityczna – organizacje, grupy i pojedyncze osoby, które mogą mieć wpływ na powodzenie projektu, muszą wykazywać prawdziwe chęci i wolę wprowadzenia budżetu obywatelskiego przy jednoczesnym rozumieniu jego podstawowych założeń. Przede wszystkim ważne jest, aby przedstawiciele samorządu jak i lokalni urzędnicy oraz obywatele miasta postrzegali sensowność wzajemnego dialogu i konsultacji oraz dążyli do realnego zwiększenia udziału mieszkańców w procesach decyzyjnych. Ważne jest, aby osoby decyzyjne wyraziły prawdziwą zgodę i akceptację dla tego pomysłu, zatwierdzone odpowiednim zaangażowaniem w proces i wspieraniem jego założeń,

2. Udział społeczeństwa – w samym społeczeństwie lokalnym musi być wystarczająco grup i osób zainteresowanych procesem, zapewniając realny udział obywateli w odbywających się spotkaniach, dyskusjach i konsultacjach. Wyjątkowo ważne jest, aby przeznaczyć odpowiednią ilość energii i pieniędzy na promocję BO, aby móc dotrzeć do jak największej ilości osób w mieście. Proces powinien być jak najbardziej inkluzywny, gdyż to pozwala na włączenie większej i bardziej różnorodnej liczby osób i grup, spełniając główne założenia BO. Budżet obywatelski powinien mieć charakter edukacyjny a sam proceder składania wniosków musi być prosty i nieskomplikowany, żeby każda osoba chętna do wprowadzenia zmian w swoim mieście mogła przedstawić swoje pomysły.

3. Wiążący i długoterminowy charakter BO – zasady wyboru projektów do realizacji powinny być przejrzyste i jasne, zgodne z najlepszymi praktykami demokratycznymi. Ponadto projekty wybrane przez obywateli do realizacji muszą zostać wprowadzone w życie, tzn. mieć charakter wiążący. Budżet obywatelski z założenia powinien być projektem wieloletnim, a po każdej edycji powinny być wprowadzane poprawki wynikające z obserwacji problemów zaistniałych przy poprzednich odsłonach.